Het Groene Hart

Mail ons

info@vanderwest.com

Bel ons

06 41126664

Vind ons

Bosweg 2 9959 PB ONDERDENDAM

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN

HOVENIERSBEDRIJF VAN DER WEST

GEVESTIGD

BOSWEG 2

TE

ONDERDENDAM

Definities

ARTIKEL 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Hoveniersbedrijf van der West

Rechtspersoon, te weten Hoveniersbedrijf van der West, gevestigd aan de Bosweg 2,

9959 PB  Onderdendam ingeschreven in de Kamer van Koophandel Groningen – nr. 02082908 en

bevoegd tot het geven van adviezen, het opstellen van plannen, het maken van ontwerpen, het

uitbrengen van offertes/aanbiedingen en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van
het aanleggen en onderhouden van tuinen. De levering van benodigde levende en dode materialeninbegrepen.Hierna te noemen de Hovenier

2. A. Levende materialen

Levende materialen zijn alle biologische producten en artikelen, die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of tot ontwikkeling te komen.

  B. Zand, grond, teelaarde en compost.

  C. Dode materialen

Hieronder worden alle overige producten en materialen verstaan.

3. Opdrachtgever

De opdrachtgever is iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Hovenier opdracht geeft tot het

uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van goederen zoals hierboven onder lid 1.1. en lid 1.2. gedefinieerd.

4. Aangenomen werk

Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en hovenier zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

5. Uurloon

De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één

persoon. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

6. Bedragen en prijzen

Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn inclusief BTW.

Toepasselijkheid en bekendmaking

ARTIKEL 2

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten

tot uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door Hovenier gedaan aan

of aangegaan met derden, indien en voorzover deze jegens hun wederpartij bekend hebben

gemaakt deze voorwaarden in hun aanbiedingen en overeenkomsten ingevoegd te willen zien en

daarop als ook op hun levering van toepassing te achten.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1.

bekendgemaakte voorwaarden geacht door opdrachtgever en Hovenier te zijn geaccepteerd.

Ontwerpen, plannen en offertes/aanbiedingen

ARTIKEL 3

1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de Hovenier de plicht zich

op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende

relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht de Hovenier deze informatie te verstrekken.

2. De Hovenier brengt de offerte schriftelijk uit.

3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders

blijkt.

4. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen

en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan de Hovenier verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.

5. De Hovenier behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte

verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de

vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn

gebracht, zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden

gebruikt.

6. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de Hovenier

wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen

binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de Hovenier retour worden gezonden.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever de werkelijke

tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren, aan de Hovenier betalen in geval de Hovenier wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering goederen wordt gegeven.

8. In de offerte is vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het

moment van oplevering is.

9a. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die wordt gehanteerd

(aangenomen werk, vrij of regiewerk).

9b. Bij vrij of regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven. Indien de eindprijs 25% of hoger

uitkomt of dreigt te komen, kan het meerdere pas na overeenstemming met de opdrachtgever in

rekening worden gebracht.

10. De offerte vermeldt de wijze van betaling.

Overeenkomsten

ARTIKEL 4

1. Een overeenkomst tot het uitvoeren van werk c.q. werkzaamheden en/of het leveren van levende en dode materialen, alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarop, komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte/aanbieding van de Hovenier aanvaardt.

2. De aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Opdrachtgever dient hiervoor de offerte/aanbieding van de Hovenier voor accoord te tekenen en deze uiterlijk binnen 10 dagen na offertedatum aan de Hovenier te overhandigen of per post terug te sturen.

3. Ingeval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte/aanbieding van de Hovenier, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever, geacht juist en volledig te beschrijven wat tussen partijen is overeengekomen, tenzij opdrachtgever binnen 15 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van hetgeen is overeengekomen. In dat geval maakt de Hovenier de offerte/aanbieding opnieuw op en zijn de leden 4.1, 4.2 en 4.3 vervolgens opnieuw van toepassing.

4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen,

tekeningen en vermelde gegevens binden de Hovenier niet.

5. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Hovenier en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Leveranties

ARTIKEL 5

1. Alle leveranties welke door de Hovenier geschieden, worden –voorzover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

2. De Hovenier staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De Hovenier zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of

verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem

verwerkte levende materialen wordt door de Hovenier, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval.

Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.

4a. Voorzover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de Hovenier en opdrachtgever een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

4b. Onverminderd het in artikel 8. heeft, indien een vaste datum of termijn van levering of

uitvoering werk is overeengekomen, de opdrachtgever bij overschrijding recht op vergoeding van

de door hem geleden schade.

4c. Onverminderd het bepaalde in artikel 8. wordt, indien een vermoedelijke datum is

overeengekomen, uitvoering/levering verricht op of omstreeks de genoemde (aanvangs)datum.

4d. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum of termijn met meer dan twee dagen heeft de

Hovenier het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de opdrachtgever overeen te komen. De nieuwe overeengekomen (aanvangs)termijn is gelijk aan de oorspronkelijke met een maximum van vier weken.

4e. Bij overschrijding van deze nieuwe overeengekomen termijn heeft de opdrachtgever het

recht, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst

schriftelijk te ontbinden en/of vergoeding van geleden schade te verlangen.

5. Hovenier staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de Hovenier kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Prijs en prijswijzigingen

ARTIKEL 6

1. De prijs die opdrachtgever dient te betalen, wordt vooraf overeengekomen en is inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele verpakkings-, transport- of bezorgkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen tegen kostprijs aan opdrachtgever worden doorberekend.

2. Als sprake is van een overeenkomst als bedoeld in artikel 4.1. t/m 4.5. hebben eventuele tussentijdse prijswijzigingen voor opdrachtgever geen consequenties op de overeengekomen prijs. Dit geldt tot 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Bij uitvoering van het werk en/of levering van goederen/producten binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn eventuele tussentijdse prijswijzigingen voor risico en rekening van de Hovenier.

3. Het in voorgaand lid 2 bepaalde is niet van toepassing op prijswijzigingen voortvloeiende uit wettelijke bepalingen of maatregelen.

4. De kosten voor eventueel meerwerk en/of levering van extra goederen/producten waarvoor voorafgaande aan of tijdens de uitvoering van het werk opdracht wordt gegeven door opdrachtgever zullen voor zover deze niet in offertes/aanbiedingen waren opgenomen separaat schriftelijk worden bevestigd en gefactureerd.

Uitvoerbaarheid van de opdracht

ARTIKEL 7

a. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden.

Indien naar het oordeel van de Hovenier de uitvoering van de

werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het

tijdstip respectievelijke in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien

kan worden uitgevoerd, heeft de Hovenier het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.

Hierbij heeft de Hovenier het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.

b. Overmacht.

1. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever.

2. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.

Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de Hovenier de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

3. Overmacht aan de zijde van de Hovenier.

Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de Hovenier tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de Hovenier onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Oplevering

ARTIKEL 8

Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de

opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als

a. het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk

mededeling is gedaan.

b. Wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken nadat de Hovenier schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.

Betaling en incasso

ARTIKEL 9

1. De wijze van betaling wordt in de offertes/aanbiedingen beschreven. Aanvaarding hiervan via ondertekening door opdrachtgever impliceert dat opdrachtgever gehouden is aan een correcte nakoming van de overeengekomen betalingsverplichting. Ten aanzien van de betaling en de nakoming van de betalingsverplichting gelden volgende bepalingen: A. Contante betaling Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats in contanten of via andere, gegarandeerde wettige en door de Hovenier geaccepteerde betaalmiddelen. B. Betaling na ontvangst factuur Indien met opdrachtgever betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan dient deze betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim. De Hovenier zendt vervolgens aan opdrachtgever een betalingsherinnering, die opdrachtgever de gelegenheid geeft om binnen 7 dagen alsnog voor betaling zorg te dragen. C. Betaling in termijnen Als betaling in termijnen is overeengekomen, heeft opdrachtgever de verplichting om betaling van de afgesproken bedragen op de afgesproken betaaldata na te komen.

2. De Hovenier heeft bij aankoop en levering van goederen/producten van derden het recht om opdrachtgever tot een vooruitbetaling te verplichten. Deze vooruitbetaling bedraagt maximaal 50% bij een totaalprijs tot € 2.000,– en maximaal 30% bij een hogere totaalprijs.

3. Bij niet tijdige betalingen heeft de Hovenier het recht aan opdrachtgever rente in rekening te brengen over de periode vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. De rente is gelijk de dan geldende wettelijke rente.

4. Bij opdrachten tot totaal € 500,– heeft de Hovenier het recht om administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen maximaal € 25,–.

5. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten welke de Hovenier dient te maken voor het behoud van zijn rechten uit, dan wel verband houdende met de overeenkomst met opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van het bedrag van de vordering van de Hovenier bedragen met een minimum van € 250,– voor iedere vordering, onverminderd het recht van de Hovenier het meerdere aan werkelijke kosten te vorderen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

ARTIKEL 10

1. Aansprakelijkheid van de Hovenier voor beschadiging, verlies en/of vernietiging van al dan niet tegen vergoeding voor de uitvoering van een overeenkomst ter beschikking gestelde stukken, materialen, gereedschappen, goederen/producten, enz. uit welke oorzaak dan ook, wordt uitgesloten, tenzij deze oorzaak aan opzet en/of grove schuld of nalatigheid van de Hovenier te wijten zal zijn.

2. Ingeval de Hovenier en opdrachtgever vaste levertijden zijn overeengekomen en de Hovenier niet tijdig oplevert zonder dat sprake is van het bepaalde in artikel 6 leden 3, 4 en 5 van deze voorwaarden, is de Hovenier slechts gehouden schade te vergoeden die door opdrachtgever kan worden aangetoond, alsmede in zodanig verband met de overschrijding staat, dat deze gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade in redelijkheid kan worden toegerekend aan de Hovenier. Voor een eventuele schadevergoeding wordt gerekend met 10% van de totaalprijs voor iedere dag dat niet tijdig is opgeleverd, zulks met inachtneming van het in artikel 6.5. bepaalde. Het totale bedrag van een eventuele schadevergoeding zal nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag waarvoor de overeenkomst is aangegaan.

3. Indien in het kader van de overeenkomst goederen/producten bij opdrachtgever worden afgeleverd, rust op opdrachtgever de plicht om deze goederen/producten in ontvangst te nemen en binnen redelijke grenzen ruimte vrij te maken en/of voorzieningen te treffen die een eventuele schade aan deze goederen/producten kunnen voorkomen of tot een minimum kunnen beperken. Voor eventuele schade aan goederen/producten hierdoor veroorzaakt en nadat levering heeft plaatsgevonden, aanvaardt de Hovenier noch de in zijn opdracht handelende leverancier enige aansprakelijkheid.

4. Ingeval opdrachtgever bij aflevering van goederen/producten beschadigingen e.d. constateert, dient hij/zij dit op de afleveringsbon/het ontvangstbewijs aan te tekenen, alsmede hier binnen 48 uur na aflevering bij de Hovenier melding van te maken. Bij gebreke hiervan wordt opdrachtgever geacht de geleverde goederen/producten te accepteren. Indien bij aflevering/ontvangst geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs/afleveringsbon aan te tekenen.

5. De Hovenier is met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor eventuele schade, die ontstaat door, bij en/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als vastgelegd in de overeenkomst. Hiertoe sluit de Hovenier een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen af, die een schade vergoedt tot maximaal € 250.000,– per gebeurtenis, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de Hovenier gaat echter nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van zaken, zulks ter keuze van de Hovenier en voorzover laatstgenoemde in staat is om soortgelijke zaken te leveren. De Hovenier is verder nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, en dergelijke.

6. Ingeval van beëindiging van een overeenkomst door de Hovenier als voorzien in artikel 6 leden 7 en 8, zal de Hovenier in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige schade.

Klachten en garantie

ARTIKEL 11

1. Alle klachten over de totstandkoming of de uitvoering van het werk c.q. de werkzaamheden en/of de geleverde goederen/producten en/of de overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, worden uitsluitend door de Hovenier in behandeling genomen indien deze schriftelijk en aangetekend worden ingediend. Opdrachtgever zal daartoe zo spoedig mogelijk, na constatering van een gesteld gebrek, overgaan, zulks met in voorkomend geval inachtneming van artikel 10.3. De klacht dient volledig en duidelijk omschreven te zijn.

2. Conform het in artikel 6.6. van deze voorwaarden bepaalde inzake de oplevering aanvaardt de Hovenier geen klachten over eventuele zichtbare gebreken indien deze ten tijde van de inspectie van de oplevering niet zijn waargenomen en bij aanvaarding van de oplevering door opdrachtgever niet nadrukkelijk zijn gemeld.

3. De Hovenier geeft 3 maanden garantie op alle door hem/via hem geleverde en verwerkte levende materialen en 12 maanden garantie op alle door hem/via hem geleverde en verwerkte dode materialen. In een enkel voorkomend geval kunnen deze materialen onzichtbare gebreken hebben, die eerst na verloop van enige weken zichtbaar worden. Klachten over deze materialen dienen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk en aangetekend bij de Hovenier te worden ingediend uiterlijk binnen 4 weken na oplevering. Indien een klacht zichtbaar en aantoonbaar gegrond is, zal de Hovenier kosteloos de klacht herstellen. Indien een klacht na de voornoemde termijn van 4 weken wordt ingediend of pas enkele maanden later zichtbaar wordt, zullen volgens de garantiebepalingen de levende en/of dode materialen kosteloos vervangen of omgeruild worden. De in dit kader te verrichten werkzaamheden

zullen normaal tegen het daarvoor dan geldende uurtarief, inclusief reistijd, aan opdrachtgever worden berekend.

Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging

ARTIKEL 12

1. Bij het overlijden van de Hovenier, dan wel bij liquidatie of ontbinding

van de onderneming van de Hovenier, vóór de voltooiing van het werk,

zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te

voltooien, ook al wordt het hoveniersbedrijf op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij vrij of regiewerk het tot het ogenblik van overlijden verschuldigde, berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.

2. Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

3. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.

Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden

ARTIKEL 13

Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:

1. De hovenier zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.

2. De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de

afvalberging zullen de afnemer – desgewenst separaat – in rekening worden gebracht.

Eigendomsvoorbehoud

ARTIKEL 14

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Hovenier, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

Retentierecht

ARTIKEL 15

Indien de opdrachtgever met enige verplichting in gebreke blijft, is de Hovenier bevoegd alle bescheiden van de opdrachtgever onder zich te houden zolang de opdrachtgever niet aanzijn verplichtingen heeft voldaan.

Onderhoudswerkzaamheden

ARTIKEL 16

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud, als bedoeld in artikel 1b, sub 2, worden

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en

kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn

van vier maanden.

Geschillen

ARTIKEL 17

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten

van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de beslissingen van de

bevoegde rechter.

Iedere partij heeft recht om in plaats van de bevoegde Nederlandse rechter geschillen voor

te leggen aan de Raad van Arbitrage voor het hoveniers- en groenvoorzienersbedrijf, indien

de oorzaak van het geschil (mede) van vaktechnische aard is. Geschillen zijn voor de Raad

van Arbitrage slechts ontvankelijk indien niet reeds een procedure voor de bevoegde rechter

is opgestart. Indien een geschil als eerste aan de Raad van Arbitrage wordt voorgelegd,

wordt behandeling door de bevoegde rechter geacht te zijn uitgesloten.

Slotbepaling

ARTIKEL 18

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Groningen.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van

het totstandkomen van de onderhavige opdracht.